Kalkylator

Beräkna potentiella besparingar med Sorbact®

Baserat på en randomiserad kontrollerad studie har vi skapat en kalkylator som gör det möjligt för dig att uppskatta värdet av att förhindra postoperativ sårinfektion (SSI) vid kejsarsnitt. Läs mer om studien här

Ansvarsfriskrivning: Denna värdekalkylator är endast avsedd att användas i illustrativt syfte. Eventuella besparingar kommer att variera beroende på sjukhusets praxis, interna rutiner och förfaranden, typ av patienter och kvaliteten på de insatser som görs lokalt.

Beräkna möjliga besparingar med Sorbact®

Antal kejsarsnitt per period

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Användning av Sorbact®

2.5%

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Kostnaden för förband (för att skydda och förhindra infektion) ingår inte i beräkningen. Denna utgör ofta endast en liten del av den totala kostnaden.

Förband av standardtyp
Sorbact®

antalet postoperativa sårinfektioner

färre postoperativa sårinfektioner

En relativ riskreducering för postoperativa sårinfektioner på 65 % är förväntad vid användning av Sorbact®

Förband av standardtyp
Sorbact®

totala kostnaden

kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

En relativ riskreducering för postoperativa sårinfektioner på 65 % är förväntad vid användning av Sorbact®

Antal kejsarsnitt per period

Antal kejsarsnitt. En period avses ofta vara ett år när det gäller ett sjukhus, en region eller ett land.

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Incidensen (andelen % av nya postoperativa sårinfektioner inom en tidsperiod) efter ett kejsarsnitt varierar mellan 3 % till 15 %1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en postoperativ sårinfektion är cirka 4 400 € beräknat enligt 2017 års priser.1,2 Den huvudsakliga kostnadsfaktorn är förlängd sjukhusvistelse. Ungefärliga merkostnader som kan tillskrivas postoperativa sårinfektioner varierar mellan 900 € och 7300 € beroende på typ av ingrepp och infektionens omfattning.3

Den totala kostnaden för postoperativa sårinfektioner = antalet postoperativa sårinfektioner multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden för en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.