Kejsarsnitt

Sorbact®-förband efter kejsarsnitt

Födelsen av ett barn är ett av livets stora mirakel. Idag utförs kejsarsnitt som en akut livräddande operation eller som ett planerat ingrepp. Operationsplatsinfektion (SSI) är en vanlig postoperativ komplikation för en kvinna som genomgår kejsarsnitt. Genom förståelsen av att valet av förband kan göra skillnad har vi gjort stora framsteg.

Läs mer om Sorbact® för andra postoperativa sår

Vad är fördelarna med att använda Sorbact® efter kejsarsnitt?

Sorbact® kan vara en del av att förebygga och hantera förlossningsrelaterade sår och infektion efter kejsarsnitt. Lär dig mer om hur risken för SSI kan minskas i vår video och beräkna därefter potentiella besparingar med Sorbact®.

Starta kalkylatorn
Video preview with an illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® minskar risken för infektion i sår

Sorbact® är ett bakterie- och svampbindande förband som förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera mängden mikroorganismer.1,2 Bakterierna binds irreversibelt och förankras till den unika Sorbact®-ytan. Säker och effektiv avlägsning av bakterier reducerar den mikrobiella belastningen. I sår som underlättar den naturliga sårläkningen.

Eftersom Sorbact® inte avger några aktiva ämnen till såret3 kan det användas redan från början, till alla patienter, på kort sikt eller för långvarig behandling av redan infekterade sår.

Varför Sorbact®?

Vad blir effekten av SSI efter ett kejsarsnitt?
Citat ur ett kvalitetsförbättringsprogram inom kejsarsnitt4

It just made me really worried and stressed. I struggled to breastfeed anyway and gave up while recovering from infection.

Woman F

I had a two-year-old and a newborn to look after so relied heavily on family to help me, due to pain and appointments. I was put on two types of antibiotics following my C-section, but had developed an infection anyway.

Woman A

As a result, my husband had to take extra unpaid leave from work which affected us financially.

Woman E

Hands holding a tablet showing Sorbact value calculator

Beräkna potentiella besparingar med Sorbact®

Baserat på en randomiserad kontrollerad studie har vi skapat en kalkylator som gör det möjligt för dig att uppskatta värdet av att förhindra postoperativ sårinfektion (SSI) vid kejsarsnitt. Läs mer om studien här

Ansvarsfriskrivning: Denna värdekalkylator är endast avsedd att användas i illustrativt syfte. Eventuella besparingar kommer att variera beroende på sjukhusets praxis, interna rutiner och förfaranden, typ av patienter och kvaliteten på de insatser som görs lokalt.

Starta kalkylatorn

Beräkna möjliga besparingar med Sorbact®

Antal kejsarsnitt per period

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Användning av Sorbact®

2.5%

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Kostnaden för förband (för att skydda och förhindra infektion) ingår inte i beräkningen. Denna utgör ofta endast en liten del av den totala kostnaden.

Förband av standardtyp
Sorbact®

antalet postoperativa sårinfektioner

färre postoperativa sårinfektioner

En relativ riskreducering för postoperativa sårinfektioner på 65 % är förväntad vid användning av Sorbact®

Förband av standardtyp
Sorbact®

totala kostnaden

kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

En relativ riskreducering för postoperativa sårinfektioner på 65 % är förväntad vid användning av Sorbact®

Antal kejsarsnitt per period

Antal kejsarsnitt. En period avses ofta vara ett år när det gäller ett sjukhus, en region eller ett land.

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Incidensen (andelen % av nya postoperativa sårinfektioner inom en tidsperiod) efter ett kejsarsnitt varierar mellan 3 % till 15 %1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en postoperativ sårinfektion är cirka 4 400 € beräknat enligt 2017 års priser.1,2 Den huvudsakliga kostnadsfaktorn är förlängd sjukhusvistelse. Ungefärliga merkostnader som kan tillskrivas postoperativa sårinfektioner varierar mellan 900 € och 7300 € beroende på typ av ingrepp och infektionens omfattning.3

Den totala kostnaden för postoperativa sårinfektioner = antalet postoperativa sårinfektioner multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden för en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Sorbact® rekommenderas av National Institute for Health and Care Excellence i Storbritannien5

NICE medicintekniskt vägledningsdokument mtg55 antyder att Leukomed® Sorbact®:

  • Minskar SSI vid kejsarsnitt
  • Kan minska antibiotikaanvändning
  • Kan minska återinskrivningar på grund av sårkomplikationer
  • Kan spara NHS upp till 5,3 miljoner pund per år
  • Förväntas minska kostnader

Leukomed® är ett registrerat varumärke som tillhör BSN Medical GmbH

Läs mer
Ewma-dokument

Sorbact® rekommenderas av EWMA6

Värdefull information har tagits fram av EWMA. Detta dokument beskriver de senaste teknikerna för att hantera och förebygga förlossningsrelaterade sår och infektion efter kejsarsnitt. Sorbact® är det enda förbandet i dokumentet som är indicerat för att förebygga och behandla redan infekterade kirurgiska sår.

Läs mer

Evidens på Sorbact® efter kejsarsnitt

Sorbact är bevisad att förebygga och behandla sårinfektion i mer än 40 kliniska studier och dokumentationer där över 7 000 patienter ingått. Sorbact® har mer än 30 års framgångsrik användning i klinisk praxis. Idag hjälper Sorbact® patienter i över 65 länder runt om i världen och vi fortsätter vårt viktiga arbete med att samla in kliniska data.

 

 

Publiserad studie

Sorbact® förebygger sårinfektioner

En randomiserad kontrollerad studie på 543 patienter som genomgick planerat eller akut kejsarsnitt, där Sorbact® Surgical Dressing jämfördes med ett kirurgiskt standardförband. (1.8 % vs. 5.2 %) p=0.04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

Läs sammanfattning av studie
Pilotstudie

Sorbact® minskar behovet av antibiotika

En randomiserad kontrollerad pilotstudie på 142 kvinnor som genomgick kejsarsnitt. Behov av systemisk antibiotika: 7 % (kontroll) jämfört med 0 % (Sorbact®) p=0,03. Andel SSI: 9,8 % (kontroll) jämfört med 2,8 % (Sorbact®) p=0,08.

Stanirowski PJ, Kociszewska A, et al. 2016. Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection in women undergoing cesarean section: a pilot study. Arch Med Sci. 12(5):1036–1042. doi.org/10.5114/aoms.2015.47654

Läs sammanfattning av studie

Lyssna på en presentation av Paweł Stanirowski MD PhD

Lyssna på presentationen av Paweł Stanirowski, MD PhD, från kongressen för European Society of Gynecology i Wien 2019. Han presenterade resultaten från sina studier där Sorbact® användes för att förebygga SSI efter kejsarsnitt.

Kostnadsbesparingar med Sorbact® Surgical Dressing

543 kvinnor rekryterades till studien och SSI var 1,8 % respektive 5,2 % för DACC™ kirurgiska förband respektive omvårdnadsstandard. DACC™-gruppen hade sex färre öppenvårdsbesök och 33 färre dagar på sjukhuset. Enhetskostnader för Storbritannien tillämpades och gav en kostnadsbesparing på £119 (57,6 %) per patient med DACC™ kirurgiska förband.

Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.

Läs hela studien

En ny metod påvisade samma förekomst av SSI för både Sorbact® Surgical Dressing och NPWT

Leukomed® Sorbact® utvärderades i en ny metod för kvinnor med förhöjt BMI vilka genomgick kejsarsnitt. Resultaten visade ingen förändring i SSI jämfört med NPWT men det fanns potentiella kostnadsbesparingar.

Clarke L and Livesey A. 2021. Dressing evaluation and audit for women with raised BMI undergoing caesarean section. J Community Nurs. 35(2):49-53.

Leukomed® är ett registrerat varumärke som tillhör BSN Medical GmbH

Läs hela studien

Minskad förekomst av SSI hos kvinnor som genomgår kejsarsnitt och kostnadsbesparingar för NHS

Ett kvalitetsförbättringsprogram implementerades av ABUHB:s förlossningsavdelning för att minska SSI efter kejsarsnitt. Detta gjordes genom ett multifaktorbaserat tillvägagångssätt som inkluderade förändringar av preoperativ vård, nya gasbindor, användning av Sorbact® Surgical Dressing och 4-5 dagars ostörd läkning istället för 24 timmar. Denna helhetssyn på kvalitetsförbättring minskade förekomsten av SSI och gav kostnadsbesparingar för NHS.

Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.

Läs hela studien

En systematisk genomgång och metaanalys bekräftar att DACC™-belagda förband minskar förekomsten av SSI

En systematisk genomgång och metaanalys utvärderade effekten av sårförband vid förebyggande av SSI efter kejsarsnitt. Sex citeringar inkluderades i metaanalysen med två RCT som utvärderade DACC™-belagda sårförband. Metaanalys av undergrupper bekräftade signifikanta fördelar med DACC™-belagda förband vid förebyggande av SSI.

Wijetunge S, Hill R, et al. 2021. Advanced dressings for the prevention of surgical site infection in women post-caesarean section: A systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 267:226-233.

Läs hela artikeln

Referenser

1.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
2.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.
3.Data on file. Abigo Medical.
4.Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.link
5.NICE. 2021. Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection. NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.link
6.Childs C, Sandy-Hodgetts K, et al. 2020. Birth-Related Wounds: Risk, Prevention and Management of Complications After Vaginal and Caesarean Section Birth. J Wound Care. 29(Sup11a).link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.