Postoperativa sår

Förebygg och behandla sårinfektioner vid kirurgiska ingrepp

Postoperativa infektioner (SSI) är ett stort hälsoproblem världen över. Sårinfektioner är en vanlig postoperativ komplikation vid vaskulär-, obstetrik-, gyn-, buk-, thorax- och kardiovaskulär kirurgi. Det förlänger sjukhusvistelsen och bidrar till signifikant ökad sjuk- och dödlighet.1,2

Healthcare staff in a hospital environment performing a surgery

Glöm inte det sista steget

Flera åtgärder vidtas för att förhindra infektioner vid kirurgiska ingrepp, både före, under och efter operationen, t.ex. preoperativ huddesinfektion, dubbla par handskar och effektiv ventilation. En viktig faktor som tyvärr ofta missas i den övergripande strategin är att reducera den mikrobiella belastningen vid snittet och betydelsen av att använda ett lämpligt förband för att förebygga och behandla. Detta beskrivs i de senaste internationella riktlinjerna (nedan).

INTERNATIONELLA RIKTLINJER
Förebyggande och hantering av SSI inom sjukvården

I detta dokument med riktlinjer rekommenderas Sorbact® för alla vårdenheter. Det kan användas för att förebygga infektioner samt för behandling av infekterade kirurgiska sår.

Se tabell 9 – Wound dressings for the management of surgical wounds (sidan 33).

Läs artikeln
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® minskar risken för infektion i sår

Sorbact® är ett mikrobiellt bindande förband som förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera mängden mikroorganismer. Mikroorganismer binder till förbandets yta och avlägsnas när förbandet byts. Sorbact® underlättar sårläkningsprocessen genom att reducera mängden mikroorganismer utan att avge några aktiva ämnen till såret.

Eftersom Sorbact® inte avger några aktiva ämnen till såret kan det användas redan från början, som prevention, hos alla patienter för att förhindra infektion.

Hands holding a tablet showing Sorbact value calculator

Beräkna potentiella besparingar med Sorbact®

Baserat på en randomiserad kontrollerad studie har vi skapat en kalkylator som gör det möjligt för dig att uppskatta värdet av att förhindra postoperativ sårinfektion (SSI) vid kejsarsnitt. Läs mer om studien här

Ansvarsfriskrivning: Denna värdekalkylator är endast avsedd att användas i illustrativt syfte. Eventuella besparingar kommer att variera beroende på sjukhusets praxis, interna rutiner och förfaranden, typ av patienter och kvaliteten på de insatser som görs lokalt.

Starta kalkylatorn

Beräkna möjliga besparingar med Sorbact®

Antal kejsarsnitt per period

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Användning av Sorbact®

2.5%

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Kostnaden för förband (för att skydda och förhindra infektion) ingår inte i beräkningen. Denna utgör ofta endast en liten del av den totala kostnaden.

Förband av standardtyp
Sorbact®

antalet postoperativa sårinfektioner

färre postoperativa sårinfektioner

En relativ riskreducering för postoperativa sårinfektioner på 65 % är förväntad vid användning av Sorbact®

Förband av standardtyp
Sorbact®

totala kostnaden

kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

En relativ riskreducering för postoperativa sårinfektioner på 65 % är förväntad vid användning av Sorbact®

Antal kejsarsnitt per period

Antal kejsarsnitt. En period avses ofta vara ett år när det gäller ett sjukhus, en region eller ett land.

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Incidensen (andelen % av nya postoperativa sårinfektioner inom en tidsperiod) efter ett kejsarsnitt varierar mellan 3 % till 15 %1


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en postoperativ sårinfektion är cirka 4 400 € beräknat enligt 2017 års priser.1,2 Den huvudsakliga kostnadsfaktorn är förlängd sjukhusvistelse. Ungefärliga merkostnader som kan tillskrivas postoperativa sårinfektioner varierar mellan 900 € och 7300 € beroende på typ av ingrepp och infektionens omfattning.3

Den totala kostnaden för postoperativa sårinfektioner = antalet postoperativa sårinfektioner multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden för en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Vad blir effekten av SSI efter ett kejsarsnitt?
Citat ur ett kvalitetsförbättringsprogram inom kejsarsnitt3

It just made me really worried and stressed. I struggled to breastfeed anyway and gave up while recovering from infection.

Woman F

I had a two-year-old and a newborn to look after so relied heavily on family to help me, due to pain and appointments. I was put on two types of antibiotics following my C-section, but had developed an infection anyway.

Woman A

As a result, my husband had to take extra unpaid leave from work which affected us financially.

Woman E

Hand holding a smartphone showing Sorbact value calculator

Beräkna det potentiella värdet av att förhindra postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner har blivit ett stort folkhälsoproblem eftersom de bidrar till omfattande sjuklighet, dödlighet och ekonomiska kostnader. En postoperativ sårinfektion beräknas förlänga en patients sjukhusvistelse med cirka 3–21 dagar. Detta leder till ytterligare behandlingskostnader på mellan 900 € och 7 300 €4, beroende på typen av ingrepp och infektionens omfattning.2, 4

Starta kalkylatorn
färre postoperativa sårinfektioner fler postoperativa sårinfektioner kostnadsökning för postoperativa sårinfektioner kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

Uppskatta kostnaden för postoperativa sårinfektioner

Antal ingrepp per period

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Potentiell incidens av postoperativa sårinfektioner

Välj ett lägre värde än nuvarande insidens

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Kostnaden för förband (för att skydda och förhindra infektion) ingår inte i beräkningen. Denna utgör ofta endast en liten del av den totala kostnaden.

Nuvarande
Potentiella

antalet postoperativa sårinfektioner

färre postoperativa sårinfektioner

Nuvarande
Potentiella

totala kostnaden

kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

Lägg till antal ingrepp per period

En period avses ofta vara ett år när det gäller sjukhus, region eller land.

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Incidensen (andelen % av nya postoperativa sårinfektioner inom en tidsperiod) efter ett kejsarsnitt varierar mellan 3 % till 15 %1, där motsvarande andel är 10–15 % efter vaskulär kirurgi, med en ökning på upp till 30 % i studier där postoperativa sårinfektioner övervakats specifikt.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Potentiell incidens av postoperativa sårinfektioner

Den potentiella incidensen är den förväntade incidensen efter att en förändring har införts som påverkar den nuvarande incidensen.

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en postoperativ sårinfektion är cirka 4 400 € beräknat enligt 2017 års priser.1,2 Den huvudsakliga kostnadsfaktorn är förlängd sjukhusvistelse. Ungefärliga merkostnader som kan tillskrivas postoperativa sårinfektioner varierar mellan 900 € och 7300 € beroende på typ av ingrepp och infektionens omfattning.3

Den totala kostnaden för postoperativa sårinfektioner = antalet postoperativa sårinfektioner multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden för en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Bevisad att förebygga och behandla sårinfektion

Sorbact® har mer än 30 års framgångsrik användning i klinisk praxis och är dokumenterad i mer än 40 kliniska studier där över 7 000 patienter ingått. Idag hjälper Sorbact® patienter i över 65 länder runt om i världen och vi fortsätter vårt viktiga arbete med att samla in kliniska data.

Publicerad studie

Sorbact® förebygger sårinfektioner

En randomiserad kontrollerad studie på 543 patienter som genomgick planerat eller akut kejsarsnitt, där Sorbact® Surgical Dressing jämfördes med ett kirurgiskt standardförband. Resultatet visade en signifikant minskning av postoperativa infektioner med Sorbact® Surgical Dressing (1,8 % jämfört med 5,2 %) p=0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

Läs sammanfattning av studie
Pilotstudie

Sorbact® minskar behovet av antibiotika

En randomiserad kontrollerad pilotstudie på 142 kvinnor som genomgick kejsarsnitt. Behov av systemisk antibiotika: 7 % (kontroll) jämfört med 0 % (Sorbact®) p=0,03. Andel SSI: 9,8 % (kontroll) jämfört med 2,8 % (Sorbact®) p=0,08.

Stanirowski PJ, Kociszewska A, et al. 2016. Dialkylcarbamoyl chloride-impregnated dressing for the prevention of surgical site infection in women undergoing cesarean section: a pilot study. Arch Med Sci. 12(5):1036–1042. doi.org/10.5114/aoms.2015.47654

Läs sammanfattning av studie

Mer information om Sorbact® vid postoperativa sår

En randomiserad kontrollerad pilotstudie för att förebygga SSI vid primärt suturerade operationssår.

Totty JP, Hitchman LH, et al. 2019. A pilot feasibility randomised clinical trial comparing dialkylcarbamoylchloride-coated dressings versus standard care for the primary prevention of surgical site infection. Int Wound J. 16(4):1-8.

Läs studie

En jämförande studie för att utvärdera effekten av Sorbact® med avseende på incidensen av SSI vid kärlkirurgi.

Bua N, Smith GE, et al. 2017. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 44:387-392.

Läs studie

Referenser

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.Taylor L, Mills E, et al. 2020. Reducing SSI rates for women birthing by caesarean section. J Community Nurs. 34(3):50-53.link
4.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273. link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.