Postoperativa sår

Sorbact® förband för postoperativa sår

Postoperativa infektioner (SSI) är ett stort hälsoproblem världen över. Sårinfektioner är en vanlig postoperativ komplikation vid vaskulär-, obstetrik-, gyn-, buk-, thorax- och kardiovaskulär kirurgi. Det förlänger sjukhusvistelsen och bidrar till signifikant ökad sjuk- och dödlighet.1,2

Läs mer om Sorbact® efter kejsarsnitt

Glöm inte det sista steget

Flera åtgärder vidtas för att förhindra infektioner vid kirurgiska ingrepp, både före, under och efter operationen, t.ex. preoperativ huddesinfektion, dubbla par handskar och effektiv ventilation. En viktig faktor som tyvärr ofta missas i den övergripande strategin är att reducera den mikrobiella belastningen vid snittet och betydelsen av att använda ett lämpligt förband för att förebygga och behandla. Detta beskrivs i de senaste internationella riktlinjerna (scrolla ner).

NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE I STORBRITANNIEN

Sorbact® rekommenderas av NICE3

NICE medicintekniskt vägledningsdokument mtg55 antyder att Leukomed® Sorbact®:

  • Minskar SSI vid kejsarsnitt och kärlkirurgi
  • Kan minska antibiotikaanvändning
  • Kan minska återinskrivningar på grund av sårkomplikationer
  • Kan spara NHS upp till 5,3 miljoner pund per år
  • Förväntas minska kostnader

Läs mer

Leukomed® är ett registrerat varumärke som tillhör BSN Medical GmbH

Ewma-dokument

Sorbact® för förebyggande och hantering av SSI inom sjukvården

I dessa internationella riktlinjer rekommenderas Sorbact® för alla vårdenheter.4 Det kan användas för att förebygga infektioner samt för behandling av infekterade kirurgiska sår.

Se tabell 9 – Wound dressings for the management of surgical wounds (sida 33).

Läs mer
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® minskar risken för infektion i sår

Sorbact® är ett bakterie- och svampbindande förband som förebygger och behandlar sårinfektioner genom att reducera mängden mikroorganismer. Bakterierna binds irreversibelt och förankras till den unika Sorbact®-ytan. Säker och effektiv avlägsning av bakterier reducerar den mikrobiella belastningen. I sår som underlättar den naturliga sårläkningen.

Eftersom Sorbact® inte avger några aktiva ämnen till såret7 kan det användas redan från början, till alla patienter, på kort sikt eller för långvarig behandling av redan infekterade sår.

Hand holding a smartphone showing Sorbact value calculator

Beräkna det potentiella värdet av att förhindra postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner har blivit ett stort folkhälsoproblem eftersom de bidrar till omfattande sjuklighet, dödlighet och ekonomiska kostnader. En postoperativ sårinfektion beräknas förlänga en patients sjukhusvistelse med cirka 3–21 dagar. Detta leder till ytterligare behandlingskostnader på mellan 900 € och 7 300 €4, beroende på typen av ingrepp och infektionens omfattning.2, 8

Starta kalkylatorn
färre postoperativa sårinfektioner fler postoperativa sårinfektioner kostnadsökning för postoperativa sårinfektioner kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

Uppskatta kostnaden för postoperativa sårinfektioner

Antal ingrepp per period

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Potentiell incidens av postoperativa sårinfektioner

Välj ett lägre värde än nuvarande insidens

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Kostnaden för förband (för att skydda och förhindra infektion) ingår inte i beräkningen. Denna utgör ofta endast en liten del av den totala kostnaden.

Nuvarande
Potentiella

antalet postoperativa sårinfektioner

färre postoperativa sårinfektioner

Nuvarande
Potentiella

totala kostnaden

kostnadsbesparingar för postoperativa sårinfektioner

Lägg till antal ingrepp per period

En period avses ofta vara ett år när det gäller sjukhus, region eller land.

Nuvarande incidens av postoperativa sårinfektioner

Incidensen (andelen % av nya postoperativa sårinfektioner inom en tidsperiod) efter ett kejsarsnitt varierar mellan 3 % till 15 %1, där motsvarande andel är 10–15 % efter vaskulär kirurgi, med en ökning på upp till 30 % i studier där postoperativa sårinfektioner övervakats specifikt.2,3


1.Saeed KBM, Greene RA, et al. 2017. Incidence of surgical site infection following caesarean section: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ Open. 7:e013037. link

2.Matatov T, Reddy KN, et al. 2013. Experience with a new negative pressure incision management system in prevention of groin wound infection in vascular surgery patients. J Vasc Surg. 57(3):791-795. link

3.Turtiainen J, Saimanen EIT, et al. 2012. Effect of triclosan-coated sutures on the incidence of surgical wound infection after lower limb revascularization surgery: a randomized controlled trial. World J Surg. 36(10):2528-2534. link

Potentiell incidens av postoperativa sårinfektioner

Den potentiella incidensen är den förväntade incidensen efter att en förändring har införts som påverkar den nuvarande incidensen.

Genomsnittlig kostnad för en postoperativ sårinfektion

Den genomsnittliga kostnaden för att behandla en postoperativ sårinfektion är cirka 4 400 € beräknat enligt 2017 års priser.1,2 Den huvudsakliga kostnadsfaktorn är förlängd sjukhusvistelse. Ungefärliga merkostnader som kan tillskrivas postoperativa sårinfektioner varierar mellan 900 € och 7300 € beroende på typ av ingrepp och infektionens omfattning.3

Den totala kostnaden för postoperativa sårinfektioner = antalet postoperativa sårinfektioner multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden för en postoperativ sårinfektion


1.Jenks PJ, Laurent M, et al. 2014. Clinical and economic burden of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of elimination of SSI from an English hospital. J Hosp Infect. 86(1):24-33.link

2.Stanirowski PJ, Davies H, et al. 2019. Cost-effectiveness of a bacterial-binding dressing to prevent surgical site infection following caesarean section. J Wound Care. 28(4):222-228.link

3.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Evidens på Sorbact® i postoperativa sår

Sorbact® är bevisad att förebygga och behandla sårinfektion i mer än 40 kliniska studier och dokumentationer där över 7 000 patienter ingått. Sorbact® har mer än 30 års framgångsrik användning i klinisk praxis. Idag hjälper Sorbact® patienter i över 65 länder runt om i världen och vi fortsätter vårt viktiga arbete med att samla in kliniska data.

KOHORTSTUDIE

Sorbact® minskar förekomsten av SSI vid kärlkirurgi

En jämförande studie för att bedöma effekten av Sorbact® på incidensen av SSI vid kärlkirurgi. 200 patienter genomgick kärlkirurgiskt ingrepp. Frekvens av SSI dag 5-7:10% (Kontroll) vs 1% (Sorbact®) p=<0.01. Frekvens av SSI dag 30:19% (Kontroll) vs 10% (Sorbact®) p=0.11.

Bua N, Smith GE, et al. 2017. Dialkylcarbamoyl Chloride Dressings in the Prevention of Surgical Site Infections after Nonimplant Vascular Surgery. Ann Vasc Surg. 44:387-392. https://doi.org/10.1016/j.avsg.2017.03.198

Publicerad studie

Sorbact® förebygger sårinfektioner

En randomiserad kontrollerad studie på 543 patienter som genomgick planerat eller akut kejsarsnitt, där Sorbact® Surgical Dressing jämfördes med ett kirurgiskt standardförband. Resultatet visade en signifikant minskning av postoperativa infektioner med Sorbact® Surgical Dressing (1,8 % jämfört med 5,2 %) p=0,04.

Stanirowski PJ, Bizoń M, et al. 2016. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 17(4):427-435. doi.org/10.1089/sur.2015.223

Läs mer om Sorbact® efter kejsarsnitt

Referenser

1.WHO. 2011. Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. Geneva: World Health Organization.link
2.European Centre for Disease Prevention and Control. 2013. Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC.link
3.NICE. 2021. Leukomed Sorbact for preventing surgical site infection. NICE National Institute for Health and Care Excellence. 1-17.link
4.Stryja J, Sandy-Hodgetts K, et al. 2020. Surgical site infection: preventing and managing surgical site infection across health care sectors. J Wound Care. 29(Sup2b):1-72.link
5.Gentili V, Gianesini S, et al. 2012. Panbacterial real-time PCR to evaluate bacterial burden in chronic wounds treated with Cutimed Sorbact. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 31(7):1523-1529.link
6.Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 24(3):121-122, 124-127.link
7.Data on file. Abigo Medical.
8.Leaper DJ, Van Goor H, et al. 2004. Surgical site infection – a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 1(4):247-273.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.