Sårbehandling

Förebygg och behandla sårinfektioner

Människor som lider av kroniska sår eller komplikationer från akuta sår påverkas på flera olika sätt. Smärta, ångest och depression har rapporterats liksom upplevd försämrad livskvalité på grund av förbandsbyte. Besvärande symtom, t.ex. sårsekretion och lukt kan leda till isolering. I en del fall kan ekonomin bli belastad pga. sjukskrivning, resekostnader samt merkostnader förknippat med omläggningar.

Sjuksköterska applicerar Sorbact på äldre kvinna på sjukhus

Förbättra patientens välbefinnande

De flesta kroniska sår är förknippade med ischemi, diabetes mellitus, venös stasisjukdom eller tryck. Detta utgör ett hälsoproblem med förödande konsekvenser i livskvaliteten hos patienterna.

INTERNATIONELLT KONSENSUSDOKUMENT
Identifying and treating foot ulcers in patients with diabetes: saving feet, legs and lives

I detta konsensusdokument rekommenderas Sorbact® både för att förebygga och behandla infektion samt minska mikrobiell belastning i diabetiska fotsår (DFU) och trycksår ​​(PU). Fördelarna med Sorbact® inkluderar ”avsaknad av bakteriell resistens, dess förmåga att binda antibiotikaresistenta bakterier, dess låga risk för allergi och avsaknad av cytotoxicitet”.

Se tabeller 5, 6 och 7 – For wound dressings to consider for standard PU care, DFU care and as potential therapies if not part of local standard (sidorna 32, 33 och 40).

Läs artikeln

Låt oss vara ärliga, vi är alltför beroende av antibiotika

Antibiotika har förändrat arbetet inom sjukvården och räddat miljontals liv. Vi är nu i snabb takt på väg mot en postantibiotisk era där vanliga infektioner och mindre skador återigen kan vara dödliga.

Läs mer

Dags att tänka om vid behandling av sårinfektioner

Ett sår kan vara infekterat lokalt med fördröjd sårläkning som följd, även om det bara finns vaga tecken på infektion eller inga alls. Därför är det viktigt att behandla såret redan innan det finns tydliga tecken på att en infektion har uppstått.

Minska kostnaden för svårläkta sår

Kroniska sår står för cirka 2-4 % av vårdbudgeten.1 Kostnader relaterade till behandling, till exempel förband, står endast för en mindre del av den totala kostnaden.

Läs mer
illustration showing a wound, Sorbact Superabsorbent and a microscopic image with microbes on a Sorbact surface

Sorbact® minskar den mikrobiella belastningen i sår

Säkert och effektivt avlägsnande av bakterier minskar den mikrobiella belastningen i sår, vilket underlättar sårläkning. Det har också påvisats att Sorbact® har hög cellkompatibilitet och att vitaliteten inte minskar hos keratinocyter och fibroblaster. Dessutom är cellernas vidhäftning till förbandsytan låg, vilket ökar säkerheten gentemot vävnader.

Med verkningsmekanismen hos Sorbact®, till skillnad från vissa antimikrobiella ämnen som dödar mikrober, förväntas inte bakterier eller svamp utveckla resistens. Sorbact® kan användas under en längre tid.

Förbättrar sårläkning2

Minskar sårstorlek3, 4

Säkert och lätt att använda3

Bekvämt för patienten5

Bidrar till att minska smärta vid användning3

Bidrar till att minska lukt från såret6

Bevisad att förebygga och behandla sårinfektion

Sorbact® har mer än 30 års framgångsrik användning i klinisk praxis och är dokumenterad i mer än 40 kliniska studier där över 7 000 patienter ingått. Idag hjälper Sorbact® patienter i över 65 länder runt om i världen och vi fortsätter vårt viktiga arbete med att samla in kliniska data.

Publicerad studie

Sorbact® bättre än silver på att minska bakteriebelastningen

En RCT-pilotstudie jämförde Sorbact® med ett silverförband i kroniskt infekterade eller koloniserade venösa bensår. Resultatet påvisade en signifikant minskning av bakteriebelastningen vid dag fyra av behandlingen.

Mosti G, Magliaro A, et al. 2015. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. Journal of Wound Care. 24(3):121-127. doi.org/10.12968/jowc.2015.24.3.121

Läs sammanfattning av studie
Publicerad studie

Sorbact® behandlar effektivt kroniska sårinfektioner

En europeisk multicenterstudie med 116 patienter med infekterade sår eller hög risk för infektionssår visade att 72 % av patienternas sår förbättrades och 21 % läktes – totalt förbättrades eller läkte 93 % av såren med hjälp av Sorbact®.

Kammerlander G, Locher E, et al. 2008. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 4(2):10-18. https://www.wounds-uk.com/journals/issue/14/article-details/an-investigation-of-cutimed-sorbact-as-an-antimicrobial-alternative-in-wound-management

Läs sammanfattning av studie
Leg ulcer on a leg from a 89-year-old man suffering from hypertension.
Fallbeskrivning

Bensår

En 89-årig man som led av högt blodtryck och en lång historik av bensår.

Läs fallbeskrivningen

Referenser

1.Posnett J, Gottrup F, et al. 2009. The resource impact of wounds on healthcare providers in Europe. J Wound Care. 18(4):154-161.link
2.Romain B, Mielcarek M, et al. 2020. Dialkylcarbamoyl chloride-coated versus alginate dressings after pilonidal sinus excision: a randomized clinical trial (SORKYSA study). BJS Open. 4(2):225-231.link
3.Kammerlander G, Locher E, et al. 2008. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. Wounds UK. 4(2):10-18.link
4.Bateman S. 2015. Evidence is building to support using a DACC-coated antimicrobial wound contact layer with NPWT. Wounds UK. 11(1):82-86.link
5.Haycocks S, Chadwick P. 2011. Use of DACC-coated dressings in diabetic foot ulcers: A case series. Diabetic Foot J. 14:133-137.link
6.Hampton S. 2007. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. Wounds UK. 3(4):113-119.link

Unsupported browser

This site probably won't work great in Internet Explorer. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Safari and Edge.